Regulaminy

Regulamin ogólny
korzystania z Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej§ 1
Definicje


Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1.    Kompleksie- rozumie się przez to cały zespół usług Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej (budynek wraz z parkingiem) zarządzany przez Gminę Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa.
2.    Obiekcie – rozumie się przez to strefy opisane w pkt. 3-9 niniejszego regulaminu.
3.    Hali basenowej – rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe zawierające pływalnię oraz basen rekreacyjny, wannę jacuzzi, zjeżdżalnie dużą i małą oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy wszystkimi w/w elementami.
4.    Pływalni – rozumie się przez nieckę basenową o wymiarach 25 m x 12,5 m o głębokości od 1,2 m do 1,8 m podzieloną na 6 torów pływackich, przy każdym z torów znajduje się słupek do skoków; zwane też strefą dla umiejących pływać lub basenem sportowym.
5.    Basenie rekreacyjnym – rozumie się przez nieckę basenową z częścią do nauki pływania o wymiarach 12 m x 8 m i głębokości od 0,90 m do 1,15 m z gejzerami podwodnymi i małą zjeżdżalnią wraz z częścią z atrakcjami wodnymi: „Sztuczna rzeka” – kanał z silnym prądem wodnym o głębokość 1,25 m, Płaszcze wodne” – 2 przyrządy do masażu karku i szyi, „Ławeczki powietrzne” – 6 stanowisk hydromasażu ciała; zwanym też strefą dla nieumiejących pływać.
6.    Zjeżdżalni – rozumie się przez to urządzenie rekreacyjne do indywidualnych zjazdów działające na zasadzie równi pochyłej z wielokondygnacyjną klatką schodową i wanną hamowni.
7.    Saunie – rozumie się przez to: kabiny saun, pomieszczenie rekreacyjne, w którym zlokalizowane są kabiny saun wraz z natryskami i toaletami, klatkę schodową oraz część korytarza stanowiących dojście z Hali basenowej do pomieszczenia z saunami.
8.    Zapleczu sanitarnym – rozumie się przez to wszystkie pomieszczenia (poza halą basenową),
z których korzystają klienci po przejściu przez bramkę wejściową. Należą do nich korytarze, szatnie, przebieralnie, natryski i toalety.
9.    Strefie mokrej – rozumie się przez to wszystkie pomieszczenia wymienione w § 1 pkt. 3-8.
10. Pasku – rozumie się przez to pasek kodujący Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta wydawany na kasie Obiektu służący do rozliczenia czasu pobytu w poszczególnych strefach płatnych oraz do otwierania szafek w szatniach głównych.

§ 2
Przepisy ogólne


1.    Kompleks jest własnością Gminy Kolbuszowa.
2.    Dokonanie opłaty za pobyt na Obiekcie oraz pobranie paska jest traktowane, jako potwierdzenie zapoznania się, akceptację i bezwzględne przestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących na jego terenie.
3.    Obiekt jest czynny codziennie w godzinach: od 6:00 do 22:00. Klienci zobowiązani są do opuszczenia Hali basenowej o 21:45 bez względu na to, o której godzinie zakupili bilet wstępu i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia.
4.    Dzieci do lat 8 mogą przebywać na terenie Obiektu tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.
5.    Faktury za usługi świadczone przez gminę Kolbuszowa można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu w kasie pływalni, do 7 dni od daty sprzedaży – na podstawie paragonu.
6.    W Obiekcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.
7.    Na terenie Obiektu działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów.
8.    Nagrania z kamer mogą służyć zgodnie z prawem:
a)    do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadków;
b)    jako materiał dowodowy do ustalenia odpowiedzialności w stosunku do klientów, którzy nie stosują się do przepisów regulaminów wewnętrznych Obiektu;
c)    jako materiał dowodowy w każdym zdarzeniu mającym miejsce na Obiekcie.
9.    Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń na Obiekcie określają odrębne regulaminy umieszczone w ich pobliżu. Regulaminy dostępne są również na stronie internetowej www.basen.kolbuszowa.pl.
10.    Osoby korzystające z Pływalni w szczególności zobowiązane są do:
a)    stosowania się do znaków zakazu i nakazu,
b)    zarządzeń i komunikatów kierownictwa, pracowników obsługi i służb ratowniczych,
c)    dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych,
d)    użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności,
e)    bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub obsługi Obiektu o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na obiekcie.
11.    Administracja Kompleksu nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji lub napraw awarii. Każda osoba zamierzająca skorzystać z usług Obiektu może uzyskać informację w kasie o zakresie świadczonych usług bądź występujących w tej mierze ograniczeń. Podjęcie decyzji, co do korzystania z usług Obiektu,  mimo występujących ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w tym zakresie.
12.    Pływalnia zastrzega sobie prawo do rezerwacji Obiektu lub jego części na zawody sportowe lub imprezy zamknięte bądź zorganizowane zajęcia, na potrzeby których mogą zostać wyłączone z eksploatacji dla klientów poszczególne strefy, niecki basenowe lub ich część.
13.    Za bezpieczeństwo podczas zawodów, zajęć oraz imprez odpowiedzialność ponosi ich organizator.

§ 3
Korzystanie z Obiektu


1.    Z Obiektu mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
2.    Personel może czasowo ograniczyć wstęp na Obiekt, ze względu na ilość osób w nim przebywających.
3.    Wejścia grupowe odbywają się wg odrębnego regulaminu.
4.    Dzieci do lat 8 mogą wejść i korzystać z Obiektu tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, które obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
5.   Wchodzący na Obiekt zobowiązani są do korzystania z szatni w holu głównym Pływalni i pozostawienia tam okrycia oraz zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe nieużytkowane na zewnątrz, w którym należy obowiązkowo chodzić w Strefie mokrej, od momentu przekroczenia bramki przy kasie.
6.    Pasek pobierany jest w kasie i zwracany do okienka kasowego po opuszczeniu Strefy mokrej. 
7.   Opłata za pierwsze 70 minut pobytu na Hali basenowej (bilet jednorazowy) pobierana jest z góry (od chwili przejścia przez bramkę kasy) i nie podlega zwrotowi. Przekroczenie czasu powyżej 70 minut jest liczone za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut i podlega dopłacie w kasie po wyjściu ze Strefy mokrej.
8.    Opłata za czasu pobytu w Saunie rozpoczyna się po odczytaniu paska na czytniku obrotowej bramki wejściowej przed pomieszczeniem saun a zakończenie naliczania czasu następuje w chwili rozliczenia paska na czytniku bramki wyjściowej z pomieszczenia saun. W czasie przebywania
w Saunie zatrzymywany jest czas pobytu na Hali basenowej. Opłata za saunę podlega dopłacie przy wyjściu wg aktualnego cennika.
9.     Uprawnienia do wstępów ulgowych klient nabywa po okazaniu stosownych dokumentów.
10.   Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z Obiektu z jego winy, uiszczone opłaty nie są zwracane.
11.  W obrębie Strefy mokrej z uwagi na ciągle nawilżenie wodą powierzchni posadzek, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.
12.    Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach głównych umożliwia pasek wydawany w kasie.
13.    Przed skorzystaniem z szafki ubraniowej należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej obsługi, szczególnie w zakresie jej zamykania i otwierania.
14.  Zmiana bielizny w strój kąpielowy lub odwrotnie, odbywa się w kabinach przebieralni znajdujących się w szatniach głównych. Zarówno w szatniach jak i pod natryskami obowiązuje zakaz przebywania nago.
15.    Wstęp na Halę basenową możliwy jest tylko w stroju kąpielowym.
- dla kobiet jedno- lub dwuczęściowy,
- dla mężczyzn spodenki lub slipy kąpielowe (bez kieszeni i mankietów),
- dla dzieci noszących pieluchy - specjalne pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli,
- dla wszystkich użytkowników czepki kąpielowe całkowicie zasłaniające włosy.
16.    Przed wejściem na Hale basenową, każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.
17.    Korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem, przed wejściem do Hali basenowej.
18.   Korzystający z Obiektu są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom wszelkim  poleceniom i nakazom ratowników oraz służb porządkowych w obrębie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
19.    W basenie sportowym obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.
20.    Korzystający ze zjeżdżalni, wanny jacuzzi oraz saun podlegają odrębnym regulaminom w/w urządzeń.
21.    Indywidualne zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające stosowne umowy z Administracją Kompleksu.

§ 4
Strefy


1.    Na Hali basenowej wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
a)    strefa dla nieumiejących pływać – basen rekreacyjny – o głębokości od 0,90 m do 1,25 m; wanna jacuzzi, zjeżdżalnia duża i mała.
b)    strefa dla umiejących pływać – basen sportowy – o głębokości od 1,20 m do 1,80 m;
2.    Głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci tablic informacyjnych na ściankach niecek basenowych lub w ich pobliżu.
3.    Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze strefy dla nieumiejących pływać.

§ 5
Działania służby ratowniczej


1.   Dozorem służby ratowniczej objęta jest Hala basenowa.
2.   W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności,  gdy w innym miejscu na terenie Obiektu wydarzy się wypadek zagrażający życiu lub zdrowiu użytkownika Obiektu zespół ratowniczy udziela takiej osobie pomocy po wcześniejszym zabezpieczeniu klientów korzystających z Hali basenowej.
3.   Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem Ratownik.
4.   Klienci Obiektu są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom  służby ratowniczej w obrębie bezpieczeństwa i porządku na Obiekcie.
5.  O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń, należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić służbę ratowniczą lub obsługę Obiektu.
6.   Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast służbie ratowniczej lub obsłudze Obiektu.
7.   Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika lub komunikat nadawany z głośników przez radiowęzeł. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić niecki basenów oraz wanny jacuzzi, zaprzestać korzystania z atrakcji wodnych i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi Obiektu.
8.  Jakiekolwiek korzystanie z niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, wanny jacuzzi oraz zjeżdżalni po nakazie opuszczenia tych miejsc – jest zabronione. Sytuacja taka może wystąpić
w szczególności wówczas, gdy zgłoszono awarie lub gdy prowadzona jest akcja ratownicza na Obiekcie.
9.   Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 6
Zakazy i inne regulacje obowiązujące na Pływalni


1.    Zabrania się przebywania na Obiekcie osób obcych i niezatrudnionych po godzinach otwarcia Pływalni.
2.    Zabrania się wstępu na Obiekt  osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających,
3.    W obiekcie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz:
a)    palenia tytoniu!
b)    wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.
c)    wnoszenia ostrych narzędzi,
d)    wprowadzania zwierząt.
4.    Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa oraz zasady współżycia społecznego przebywającym na Obiekcie zabrania się:
a)    wchodzenia do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej lub przy braku dyżuru ratowniczego oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
b)    używania  strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą;
c)    wchodzenia do niecki basenu sportowego osobom nieumiejącym pływać;
d)    pozostawiania dzieci bez opieki;
e)    biegania, popychania i wrzucania do wody innych osób, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów, a także uniemożliwiania korzystania z usług przez innych;
f)    skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika;
g)   wszczynania fałszywych alarmów;
h)   stawania, siadania i leżenia na linach torowych;
i)    wchodzenia i wychodzenia  z niecek basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);
j)    niszczenia urządzeń i wyposażenia Obiektu oraz oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klientów;
k)    wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii;
l)    zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenów;
m)   załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
n)    używać detergentów i środków chemicznych innych niż kosmetyki do pielęgnacji ciała;
o)    żucia gumy i spożywania pokarmów (w Hali basenowej);
p)    wchodzenia na murki okalające niecki basenów oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone;
q)    korzystania z dostępnych atrakcji wodnych w sposób niezgodny z zapisami regulaminów   ich użytkowania;
r)    pływania i nurkowania pod atrakcjami wodnymi dyszami masażerów, hamowni zjeżdżalni ;
s)    zabaw ruchowych i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego wyznaczonymi przez służbę ratowniczą;
t)    używania wulgaryzmów;
u)    dopuszczania się zachowań nieobyczajnych.
5.  Osoby przebywające na terenie Obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego - w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na Obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służby ratowniczej lub obsługi - mogą zostać usunięte z Obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Może też zostać wezwana ochrona lub Policja.
6.  Ze względu na zasady zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z Basenu i Sauny osobom:
a) z chorobami skóry: grzybicą, egzemą, liszajem, brodawczakiem, rumieniem, różą, itp. (wymagane zaświadczenie od lekarza dermatologa o braku zakażalności choroby);
b)    chorobami zakaźnymi;
c)    uczulonym na środki odkażające;
d)    z chorobami układu wydalania;
e)    z plastrami zwykłymi i bandażami;
f)    z otwartymi skaleczeniami i ranami;
g)    których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm;
h)    których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.
7.    Służba ratownicza ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby w przypadku zauważenia stanów chorobowych i zachowań wymienionych w § 6 pkt. 6.
8.    Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania na Obiekcie w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia soczewek należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.
9.    Z uwagi na bezpieczeństwo i higienę, zaleca się używanie klapek basenowych w całej Strefie mokrej.

§ 7
Przystosowanie Pływalni do potrzeb osób niepełnosprawnych


1.    Pływalnia jest całkowicie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2.    Opiekun osoby niepełnosprawnej ma obowiązek  wykupienie biletu wstępu.
3.    Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi na teren Obiektu i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to czy korzysta z usług atrakcji Obiektu czy nie.
4.   Osoby niepełnosprawne korzystające z Obiektu i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek inwalidzki znajdujący się na Obiekcie w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach.

§ 8
Odpowiedzialność


1.    Za bezpieczeństwo osób przebywających w Hali basenowej podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.
2.    Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z Obiektu.
3.    Osoby ze schorzeniami wymienionymi w pkt.2 korzystają z Obiektu na własną odpowiedzialność.
4.    W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
5.    Zarządzający Kompleksem nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu, o których powiadomiła klientów.
6.    Zarządzający Kompleksem nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni na holu, w szatniach głównych i szafkach basenowych.
7.    Za szkody powstałe na Obiekcie  odpowiedzialność ponosi sprawca.
8.    Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.
9.    Za zniszczenie elementów wyposażenia pływalni, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
10. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Obiektu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
11. Zarządzający Kompleksem nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, regulaminów i instrukcji korzystania z atrakcji wodnych
i niewykonywania poleceń i wskazań personelu Obiektu.
12. Zarządzający Kompleksem nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia strojów kąpielowych wynikłe z korzystania z urządzeń i wyposażenia Obiektu.

§ 8
Przepisy końcowe


1.    Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek lub klucz do szafki zostanie obciążona odpowiednio kwotą 50 zł.
2.    Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu Obiektu jest naruszeniem niniejszego regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z  Obiektu.
3.    Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren Obiektu. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę obiektu.
4.    W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Kierownik Obiektu lub osoba przez niego upoważniona.
5.    Skargi i wnioski należy zgłaszać u Kierownika Obiektu lub wpisywać do Książki Skarg i Wniosków znajdującej się w kasie.
6.    O innych sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują ogólne przepisy prawa.
7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
2.    Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm.)

Regulamin dużej zjeżdżalni Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej


1.    Zjeżdżalnia jest integralną częścią hali basenowej i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2.    Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.
3.    Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4.    Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:
a)    osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości;
b)    osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznego i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia;
c)    uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
5.    Dzieci do lat 12 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów
6.   Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
7.    Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
8.    Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
9.    Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
- kolor zielony .  zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej;
- kolor czerwony - zjazd zabroniony, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.
10.  Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
11.  Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
a)    użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, linią, szlabanem lub w inny widoczny sposób;
b)    rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym;
c)    wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej;
d)    wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu;
e)   wnoszenia do rury jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularami pływackimi, itp.);
f)    wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu;
g)    zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej;
h)    wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
12. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy z rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
13.  Osoba kończąca ześlizg po wylądowaniu w hamowni powinna niezwłocznie opuścić to miejsce, aby umożliwić lądowanie następnej osobie.
14.  Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy Obiektu. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
16.  W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
17.  Zarządzający Obiektem nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
18.  Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

Regulamin wanny jacuzzi Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej


1.    Podczas korzystania z jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Krytej Pływalni „Fregata”.
2.    Korzystanie z jacuzzi dozwolone tylko w godzinach ogólnodostępnych.
3.    Przed przystąpieniem do kąpieli w jacuzzi (tak jak przed wejściem do basenu) należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
4.    Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu krążenia itd.) mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w jacuzzi Zarządzający Obiektem nie ponosi odpowiedzialności.
5.    Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
6.    W wannie jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób.
7.    Korzystanie z jacuzzi dozwolone tylko przy załączonym masażu wodnym i powietrznym.
8.    Zalecany łączny pobyt w wannie nie dłuższy niż 20 minut dziennie.
9.    Dzieci do lat 14 mogą przebywać w wannie wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
10.  Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
11.  Korzystającym z jacuzzi nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
12.  Osobom przebywającym w jacuzzi zabrania się:
a)    wszczynania fałszywych alarmów;
b)    nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe;
c)    manipulowania przy dyszach i pokrętłach;
d)    wpychania osób do wanny jacuzzi;
e)    zanurzania głowy;
f)     wylewania wody z jacuzzi;
g)    siadania na obrzeżu niecki jacuzzi.
13.  Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika dyżurnego oraz bezzwłocznie zgłaszać mu wszelkie nieprawidłowości.
14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu odpowiedzialność ponosi sprawca.
15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z Obiektu.

Regulamin
korzystania z Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej przez grupy zorganizowane


§ 1
Definicje

1.    Przez grupę zorganizowaną zwaną dalej „Grupą” rozumie się zespół osób korzystających z Obiektu  pod nadzorem opiekuna grupy, zgłoszonych przez niego na kasie Obiektu, jako wejście grupowe.
2.    Przez Opiekuna grupy rozumie się osobę pełnoletnią, sprawującą nadzór nad Grupą na terenie całego Obiektu.
3.    Przez Instruktora rozumie się instruktora nauki pływania, trenera, nauczyciela lub inną osobę uprawnioną, prowadzącą zajęcia z grupą na terenie Hali basenowej.
4.    Przez Halę basenową rozumie się całe pomieszczenie basenowe zawierające Nieckę basenu sportowego oraz Nieckę basenu rekreacyjnego, wannę jacuzzi, zjeżdżalnie duża i małą oraz ciągi komunikacyjne pomiędzy wszystkimi w/w elementami,

§ 2
Przepisy organizacyjne

1.    Wejście grupowe musi być zgłoszone na kasie Obiektu.
2.    Grupa zorganizowana wchodzi na Obiekt i  opuszcza go  pod nadzorem opiekuna.
3.    Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane na Obiekt.
4.    Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Ogólnym korzystania z Krytej Pływalni „Fregata” oraz regulaminami poszczególnych urządzeń.

§ 3
Opiekun grupy

1.    Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie, co najmniej 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
2.    Opiekun grupy zobowiązany jest do właściwej opieki, ustawicznego nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej mu grupie osób.
3.    Liczbę osób w grupie ustala organizator zajęć lub opiekun uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece opiekuna z tym, że na jednego opiekuna grupy nie powinno przypadać więcej niż:
a)    30 pełnoletnich uczestników (nie dotyczy grup szkolnych),
b)    15 niepełnoletnich uczestników w wieku szkolnym (obowiązuje wszystkie grupy szkolne bez względu na wiek uczniów),
c)    10 uczestników w wieku przedszkolnym,
d)  ustalona i zaakceptowana przez Administrację Obiektu ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
4.    Na wejście grupy z przekroczonymi limitami osób określonymi w § 3 pkt. 3 zgodę muszą wyrazić dyżurujący ratownicy a odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na opiekunie grupy.
5.  W przypadku grup szkolnych na Halę basenową obowiązani są wejść wszyscy członkowie grupy. Osoby niekąpiące się przebywają na specjalnie przygotowanym ławkach usytuowanych w ciągu komunikacyjnym Hali basenowej i pozostają pod opieką i nadzorem opiekuna grupy.
6.    Pracownicy Obiektu mogą w każdej chwili zabronić grupie korzystania z Hali basenowej, jeżeli uznają, że opiekun nie panuje nad zachowaniem grupy.
7.    Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu ze służbą ratowniczą, kształtuje program pobytu grupy na Obiekcie i korzystania przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
8.    Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji.
9.    Opiekunowie grup wchodzą na Halę basenową bezpłatnie.
10.  Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na całym Obiekcie.
11.  Jeśli grupa uczestniczy w zajęciach zorganizowanych z instruktorem, opiekunowie mają obowiązek czynnie uczestniczyć w zajęciach z grupą i na polecenie instruktora dyscyplinować podopiecznych.
12.  W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani zachować należytą staranność w wykonywaniu swoich obowiązków i dopilnować, aby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie Obiektu.
13.  Opiekun grupy zobowiązany jest przez cały czas pobytu grupy na Hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
14.  Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
a)    wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
b)    zapoznania uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z Obiektu, regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla grup zorganizowanych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
c)    załatwienie w kasie pływalni wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,
d)    pobranie pasków kodujących do szafek dla uczestników grupy,
e)    dopilnowanie, by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni na holu głównego okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe,
f)    wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe,
g)  wprowadzenie grupy do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów, wskazanie sanitariatów i toalet oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z toalet i sanitariatów w czasie całego pobytu na pływalni,
h)    dopilnowanie starannego umycia się podopiecznych przy użyciu środków myjących, przed
i po wyjściu z hali basenowej
i)    dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestników,
j)    przeprowadzenie grupy przez brodziki w celu wstępnego zdezynfekowania stóp,
k)   zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy na teren hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,
l)  ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na pływalni i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
m)   przebywanie na podeście startowym zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
n)  przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu używanego przez uczestników grupy sprzętu rekreacyjnego, sportowego, pływackiego,
o)  po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy, zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia pobytu grupy na Hali basenowej i wyprowadzenie grupy z Hali basenowej do natrysków i sanitariatów,
p)    dopilnowanie zabrania wszystkich rzeczy przez uczestników grupy z szatni oraz dopilnowanie pozostawienia względnego porządku w szatni,
q)    zebranie od wszystkich podopiecznych pasków kodujących i rozliczenie się z nich w kasie Obiektu.
15.  Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Obiektu.
16. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na pływalni ratownikowi i potwierdzenie odnośnego wpisu do Dziennika Pracy Ratowników.
17.    Jeżeli opiekun grupy jest jednocześnie instruktorem obowiązują go zapisy §4 niniejszego regulaminu.

§ 4
Instruktor

1.    Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z Obiektu, regulaminami poszczególnych urządzeń pływalni, regulaminem dla Grup Zorganizowanych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
2.    Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi wraz z ratownikami odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo na Hali basenowej.
3.    Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy umożliwiający natychmiastowej wejście do wody i przez cały czas pobytu grupy na hali basenowej przebywać razem z grupą.
4.    O liczbie osób biorących udział w zajęciach decyduje instruktor w porozumieniu z dyżurnym ratownikiem z tym, że na jednego instruktora nie powinno przypadać więcej niż:
a)    15 osób w tym nie więcej niż 10 osób w wieku przedszkolnym,
b)  ustalona i zaakceptowana przez Administrację Obiektu pływalni ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia uczestników zajęć oraz liczby opiekunów.
c)    ustalona i zaakceptowana przez Administrację Obiektu ilość osób uczestnicząca w zajęciach o specjalistycznym charakterze innym niż nauka pływania.
5.  Dyżurujący ratownik może zabronić instruktorowi prowadzenia zajęć, jeżeli uzna, że zajęcia prowadzone są w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób w nich uczestniczących lub innych użytkowników pływalni.
6.  W czasie pobytu grupy na Hali basenowej instruktor prowadzący zajęcia jest zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowania zgodnego z obowiązującymi na terenie Obiektu regulaminami.
7.    Instruktorzy prowadzący zajęcia wchodzą na Halę basenową bezpłatnie.
8.    Do obowiązków instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:
a)    zgłoszenie dyżurującemu ratownikowi faktu rozpoczęcia zajęć, w celu ustalenia zasad korzystania z Hali basenowej,
b)    uzgodnienie z dyżurującym ratownikiem ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń,
c)    zarządzenie zbiórki i sprawdzenie stanu ilościowego grupy,
d)    zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom,
e)    prowadzenie zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką,
f)    ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu na Hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
g)    przed zakończeniem zajęć wyegzekwowanie od uczestników złożenia w wyznaczonych miejscach pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, pływackiego,
h)    po zakończeniu zajęć zarządzenie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
i)   zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenie grupy z Hali basenowej lub przekazanie jej opiekunowi, jeżeli grupa nadal pozostaje na Hali basenowej.
9.    Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporzadkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników obsługi Obiektu.
10.  Jeżeli instruktor jest jednocześnie opiekunem grupy obowiązują go zapisy § 3 niniejszego regulaminu.

§ 5
Uczestnicy grupy zorganizowanej

1.    Uczestnicy grupy przychodzą na pływalnię, co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
2.    Uczestnicy grupy mają obowiązek zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z Obiektu, regulaminami poszczególnych urządzeń, regulaminem dla Grup Zorganizowanych oraz bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartych.
3.    Do obowiązków uczestników grupy należy w szczególności:
a)    poruszanie się po terenie Obiektu razem z grupą
b)    pozostawienie w szatni okrycia zewnętrznego oraz obuwia i założenia klapek basenowych
c)    przebranie się zgodnie z regulaminem w czysty strój kąpielowy,
d)    umieszczenie odzieży w szafkach i właściwe zamknięcie szafek,
e)    staranne umycie się przy pomocy środków myjących,
f)    przy wejściu na halę basenową zdezynfekowanie stóp w brodziku,
g)    udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia,
h)    bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników Obiektu, instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów,
i)  przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z Obiektu lub mogących spowodować wypadek,
j)    przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz wszczynania fałszywych alarmów,
k)    przestrzeganie zakazu przekraczania stref, wyznaczonych grupie do kąpieli oraz opuszczania Hali basenowej bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia i opiekuna grupy,
l)   przestrzegania zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
m) sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczenia lub korzystania z atrakcji wodnych,
n)    zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,
o)    udział w zbiórce kończącej zajęcia,
p)    po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego,
q)    po wyjściu z Hali basenowej umycie całego ciała,
r)    opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych.

§ 6
Przepisy końcowe

1.    W trakcie zawodów lub innych imprez sportowo  rekreacyjnych za bezpieczeństwo uczestników odpowiada organizator.
2.  W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na Obiekcie administracja lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z Obiektu,  do usunięcia grupy włącznie.
3.    Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z Obiektu przez grupy jest umowa.
4.   W przypadku braku umowy korzystania z Obiektu, uważa się, że opiekun grupy zapoznał się oraz zapoznał uczestników grupy z regulaminami obowiązującymi na Obiekcie i wszyscy zobowiązali się do ich przestrzegania.


Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
2.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. (Dz. U. Nr 6 poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Regulamin zajęć aqua aerobiku na Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej


1.    Każdy uczestnik zajęć aqua aerobiku zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć.
2.    Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się w kasie pływalni. Wykupując usługę należy określić dzień i godzinę uczestnictwa w zajęciach.
3.    Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest przestrzegać dni i godzin, na które jest zapisany.
4.   Płatności za kolejny cykl zajęć należy regulować na ostatnich zajęciach bieżącego cyklu lub w przypadku nieobecności na zajęciach w terminie 3 dni od zakończenia ostatnich zajęć.
5.    W przypadku nie dokonania płatności w wyznaczonym terminie, miejsca w danej grupie automatyczne przepadają.
6.  Opuszczonych zajęć nie odrabiamy, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów za zajęcia. W przypadku nieobecności na zajęciach osoby zapisanej istnieje możliwość skorzystania z zajęć aqua aerobiku lub indywidualnego pływania przez inną osobę w godzinach jego trwania.
7.  Zajęcia aqua aerobiku trwają 45 minut. Uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z szatni i natrysków przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. Łączny czas przebywania na obiekcie (od chwili wejścia do momentu wyjścia przez bramkę kasową) - 70 minut. Po przekroczeniu tego czasu uczestnicy zajęć zobowiązani będą dokonywać dopłaty za każdą dodatkową minutę spędzoną w strefie płatnej wg cennika Obiektu.
8.    Zajęcia prowadzi instruktor uprawniony do prowadzenia zajęć. Należy stosować się do jego poleceń.
9.    Każdy uczestnik, który bierze udział w zajęciach aqua aerobiku deklaruje tym samym, iż nie występują przeciwwskazania  do jego  uczestnictwa w tych zajęciach.

Regulamin sauny Krytej Pływalni Fregata w Kolbuszowej


1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sauny znajdującej się na terenie Krytej Pływalni „Fregata" w Kolbuszowej.
2.    Sauna jest integralną częścią Obiektu i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego oraz niniejszego regulaminu.
3.    Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się  i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.
4.    Sauna czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 17:00 do 21:45, a w soboty, niedziele i święta w godzinach od 11:00 do 21: 45,
5.    W saunie może przebywać maksymalnie 8 osób.
6.    Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
7.    Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia i osuszenia ciała.
8.    Przed wejściem do Hali basenowej po skorzystaniu z sauny należy dokładnie umyć całe ciało pod natryskiem.
9.    Każdy klient korzysta z sauny na własne ryzyko i odpowiedzialność.
10.    Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z sauny ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem.
11.    Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan   swojego zdrowia.
12.    Kategorycznie zabrania się korzystania z sauny osobom:
a)    bezpośrednio po intensywnym treningu;
b)    osobom z chorobami krążenia (żylaki, przebyty zawał, choroba niedokrwienna, nadciśnienie);
c)    osobom chorym na cukrzycę;
d)    kobietom w ciąży i podczas menstruacji.
13.  W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy, dzięki któremu ratownicy udzielą pomocy.
14.  Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
15.  W saunie zabrania się:
a)    polewania wodą pieca i kamieni;
b)    przesuwania oraz dotykania pieca i kamieni;
c)    leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławki (bez użycia rozścielonego ręcznika), należy unikać kontaktu ciała z ławką;
d)    nieuzasadnionego używania dzwonka alarmowego;
e)    niszczenia wyposażenia sauny.
16.  O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić obsługę obiektu.
17.  Korzystający z sauny zobowiązani są do utrzymania należytego porządku w saunie i zapleczu.
18.  Opłata za korzystanie z sauny jest naliczana zgodnie z aktualnym cennikiem.
19.  Osoby unikające uiszczenia opłaty za wstęp na teren sauny, będą usunięte z Obiektu bez zwrotu kosztu za bilet i zobowiązane będą do zapłacenia   opłaty dodatkowej w wysokości 100 zł.
20.  Naliczanie czasu pobytu w saunie rozpoczyna się po odczytaniu paska identyfikatora na czytniku obrotowej bramki wejściowej a zakończenie naliczania czasu następuje w chwili rozliczenia paska na czytniku bramki wyjściowej z terenu sauny.
21.  Korzystający z Sauny ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe z ich winy.
22.  Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i informacji udzielanych przez pracowników Obiektu.
23.    Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Zarządzający Obiektem, a w razie zaistniałych uszkodzeń i zniszczeń Kodeks Cywilny.

REGULAMIN KORZYSTANIA  Z USŁUGI  HOTSPOT

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Kryta Pływalnia "Fregata" (zwana dalej Pływalnia) umożliwia klientom oraz osobom przebywającym w budynku Pływalni (zwanych dalej Użytkownikami) bezprzewodowy dostęp do świadczonych przez innych operatorów usług dostępu do sieci Internet. Usługa jest świadczona jedynie w określonych miejscach budynku Pływalni.
 2. Dostęp do sieci jest bezpłatny.
 3. Dostęp realizowany jest w standardzie IEEE 802.11 b/g. Do podłączenia urządzenia przenośnego Użytkownika do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie karty radiowej zgodnej ze standardem 802.11 b/g. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.
 4. Z dostępu może korzystać każdy Użytkownik po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu przy logowaniu się.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie logowania do usługi oraz na stronie internetowej www.basen.kolbuszowa.pl.
 6. Pływalnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie umieszczony w lokalizacji j.w. i od tej chwili jest wiążący dla Użytkowników.

§2.

Obowiązki Pływalni

 1. Pływalina zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie do Internetu lub obniżenia przepustowości łącza -
  w szczególności ze względu na prace konserwacyjne lub zdarzenia losowe.
 2. Maksymalna przepływność przypadająca na Użytkownika jest równa 128kbps dla danych wysyłanych od Użytkownika
  i 320kbps dla danych ściąganych przez Użytkownika.
 3. Dostępne usługi to WWW, programy pocztowe oraz najpopularniejsze komunikatory.
 4. Nawiązaną sesję połączenia system automatycznie rozłączy po upływie 30 minut. Użytkownik jest uprawniony do wielokrotnego nawiązywania sesji połączenia, jednakże każda sesja zostanie automatycznie rozłączona po upływie
  30 minut.
 5. Pływalnia nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 6. Pływalnia nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w sieci, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.

§3.

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik korzystający z dostępu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zobowiązany jest do:
  - przestrzegania przepisów prawa;
  - nie rozpowszechniania nielegalnych treści;
  - stosowania wyłącznie urządzeń posiadających odpowiednie homologacje.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych Użytkowników lub naruszających prawa osób trzecich.
  W szczególności zabronione są:
  - powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług;
  - wszelka transmisja danych zawierających szkodliwy kod;
  - transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy;
  - próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet;
  - wysyłanie spamu (mass mailing), wirusów komputerowych lub innego oprogramowania, które może uszkodzić sprzęt
  i oprogramowanie;
  - próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP, stosowanie tuneli i in.);
  - udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) oraz treści pornograficznych;
  - korzystanie z aplikacji p2p, dalsze udostępnianie usługi uruchamianie serwerów usług na urządzeniach korzystających
  z dostępu;
  - udostępnianie lub rozpowszechnianie informacji i innych materiałów, jakie mogą naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  - wszelkie inne działania Użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje dostęp, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

§4.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień zawartych w niniejszym Pływalnia zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu lub wyłączenia możliwości dostępu w przyszłości.
 2. Pływalnia nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika przy pomocy usług świadczonych w ramach dostępu.
 3. Pływalnia nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu,
  a w szczególności za:
  - utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
  - ujawnienie danych Użytkownika;
  - opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie - bez względu na przyczynę wskazanych wyżej wydarzeń.
 4. Pływalnia nie odpowiada za żadne szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym także będące wynikiem okoliczności, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego. Użytkownik ponosi wyłączna odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje dostęp - w szczególności za formę, treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 6. Pływalnia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

Darmowy dostęp do HotSpota możliwy tylko po zaakceptowaniu Regulaminu

 

Nasi partnerzy

fit_profit

benefit_systems

fregata@ekolbuszowa.pl

17 7444-820

 • Data aktualizacji: 2023-11-20 14:24
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 053 548